La FUNDACIÓ XALOC,  amb domicili a L'Hospitalet de Llobregat, Can Tries, 2, amb NIF G58074709 i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 175, va ser constituïda el 17 de novembre de 1977, depenent del Ministeri d'Educació i Ciència. Va ser transferida a la Generalitat de Catalunya pel Reial Decret 1966/1982, de 30 de juliol (BOE de 17 d'agost de 1982).

 

Està classificada com a fundació docent privada d'interès general en virtut de la resolució del Ministeri d'Educació, amb data 7 de novembre de 1979, i està acollida al règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre regulat a la Llei 49/2002, de 23 de desembre.


 

PATRONAT

 • D. Félix Navas Marqués (President)
 • D. Miguel Fradera Torredemer (Vicepresident)
 • D. Carlos Comes García (Secretari)
 • D. Angel Gómez-Sala Lafuente (Vocal)
 • D. Agustín de Pascual Maspons (Vocal)
 • D. Miguel Fradera Torredemer (Vocal)
 • D. Josep Mª Elias Viñeta (Vocal)

     

MISSIÓ-VISIÓ

La prestació de tota classe d'ajuts a les actuals tasques docents, educatives, culturals i esportives del Centre Cultural i Esportiu Xaloc de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i les d'altres centres educatius, així com a la creació i el sosteniment de les entitats que desenvolupin una tasca de caràcter eminentment social que es correspongui amb els objectius de la Fundació. Aquests es resumeixen en l’educació integral de la persona i la promoció de la família com principal protagonista en l’educació del fills.

 

En cada moment, el Patronat determina les finalitats a les quals s'apliquen els recursos de la Fundació, d'acord amb allò establert als seus estatuts. Per al millor compliment de les finalitats de la Fundació, el Patronat treballa en estreta col·laboració amb els òrgans de govern de les diferents entitats a les quals dona el seu suport, realitzant el seguiment dels projectes, pressupostos, activitats, etc. que consideri convenients.

 


VALORS

 • La persona, la seva llibertat i dignitat.
 • La família com a nucli socialitzador i educatiu.
 • Les relacions interpersonals, el respecte i la convivència en un context global i multicultural.
 • La infància i la joventut en el seu desenvolupament personal i integral.