COL·LABORA AMB NOSALTRES

 

La FUNDACIÓ XALOC,  amb domicili a L'Hospitalet de Llobregat, Can Tries, 2, amb NIF G58074709 i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 175, va ser constituïda el 17 de novembre de 1977, depenent del Ministeri d'Educació i Ciència. Va ser transferida a la Generalitat de Catalunya pel Reial Decret 1966/1982, de 30 de juliol (BOE de 17 d'agost de 1982).

Estem subjectes a la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.